Προσωρινοί Πινάκες Αποτελεσμάτων και Απορριπτέων της υπ.αριθ. 4/2017 Ανακοίνωσης

αναρτήθηκε σε: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ | 0

 

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τους προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων Ανακοίνωσης 4/2017

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περιστερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001355.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ανακοίνωσης 4/2017

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ δείτε εδώ DE MAGEIRAS 11-2017

 

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων Ανακοινώσεων 4/2017

Απορριπτέοι δείτε εδώ  APORRIPTEOI 11-2017

 

Κατά των παραπάνω πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. ( 12-11-2017 με καταληκτική ημερομηνία την 21-11-2017 και ώρα 16.00 )

Η ένσταση κατατίθεται ( στα γραφεία του φορέα αυτοπροσώπως Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 με 13.00 ) ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α: (Λακωνίας 1Α, Τ.Κ. 121-34 Περιστέρι).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.

 

Ο Φορέας σας παρέχει το έντυπο ένστασης που πρέπει να υποβληθεί . Δείτε εδώ entipoaitisi

Αφήστε μια απάντηση